تجربه سمپادی ها

سال تحصیلی

نام و نام خانوادگی

پایه

قبولی

مصاحبه تصویری

1401

نیکا نقیبی

نهم

دبیرستان فرزانگان1

1401

مهدیار محمودی

نهم

دبیرستان هاشمی نژاد1

1401

آرین خیرآبادی-دینا بلول

نهم

دبیرستان هاشمی نژاد1-فرزانگان 1

1401

امیرعرشیا آهنچیان-حانیه علی مدد

نهم

دبیرستان هاشمی نژاد1-فرزانگان1

1401

یاسمین مقدس

ششم

فرزانگان1

1401

-

نهم

-

1401

محمدرضا پور مهرانیان

ششم

هاشمی نژاد1

1401

الیسا خاتمی

نهم

دبیرستان فرزانگان1

1401

ثریا موسوی نیا

دهم

دبیرستان فرزانگان1

1401

آرشیدا غلامی

دهم

دبیرستان فرزانگان1

1401

سینا سعیدی پور

دهم

دبیرستان هاشمی نژاد1

1401

محدثه محرابی

نهم

دبیرستان فرزانگان5

1401

آیدا مقدمی

نهم

دبیرستان فرزانگان1

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس