مدرسه آرمانی | شعبه 7: دبیرستان دوره اول غیر دولتی دخترانه
شعبه 8: دبیرستان دوره اول غیر دولتی پسرانه

ما ترکیبی از بهترین ها را دور خود جمع کرده ایم

اعضای تیم ما

با فعالان عرصه آموزش بیشتر آشنا شوید

اعضای تیم مدرسه آرمان

در مدرسه آرمانی سعی کردیم استفاده از دبیران مجرب در کنار دبیران جوان و باانرژی به صورت هم زمان استفاده کنیم تا بتوانیم هم شور و نشاط کافی رو در بین بچه ها داشته باشیم و هم دانش خوبی رو بهشون منتقل کنیم. همچنین مشاوران استراتژیک مدرسه آرمانی در حوزه‌های مختلف نظرات تخصصی خودشون رو در جلسات هفتگی به مدیریت مدرسه منتقل خواهند کرد.

همکاران

دبیرستان دوره اول دخترانه

ندا مهرنگار

مدیریت اجرائی

فهیمه مشایخی

معاونت آموزشی

زینب صالح شریفی

مدیر پایه هفتم

زهرا قوامی فرد

معاونت انضباطی

رضوانه سلیمی

مدیر پایه هشتم ونهم

زهرا فرمانبر

مسئول خدمات

هیئت علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

ندا مهرنگار

مدیریت اجرائی

فهیمه مشایخی

معاونت آموزشی

زینب صالح شریفی

مدیر پایه هفتم

زهرا قوامی فرد

معاونت انضباطی

رضوانه سلیمی

مدیر پایه هشتم ونهم

زهرا فرمانبر

مسئول خدمات

بـا توجـه بـه اینکـه مـدت زیـادی رو در مـدارس تهـران بودیـن عمـده تفاوت مدارس تهران و مشهد رو در چی می دونید؟


اولیـن تفـاوت اینـه کـه بافـت شـهر مشـهد از نظـر مذهبـی و نـگاه مسـئولانش از نظـر فرهنگـی و اجتماعـی خیلـی متفـاوت بـا تهرانـه، بعضـی کارهـای فرهنگـی انجامـش در مشـهد آسـون تره و بعضـی سـخت تر. شـاید اولـش زیـاد ایـن تفـاوت بـه چشـم نیـاد ولـی وقتـی شروع می کنیم تفاوت ها جدی تر میشه. تفـاوت دوم در سـاختار آموزشـی و برنامـه ای مدارسـه. مـدارس مطـرح تهـران رویکـرد برنامه محـوری و مدرسـه محوری دارن و بـرای توانمندسـازی پرسـنل هـم تـاش زیـادی می کنـن و در کل به روزتـر هسـتن کـه خـوب ایـن در مشـهد دیـده نمی شـه یا کمتر دیده می شـه مـدارس گاهـا درگیـر طـرح و ًو بیشـتر دبیرمحـور هسـتن و البتـه برنامه هـای حاشـیه ای هـم میشـن کـه متناسـب بـا نیـاز دانش آمـوزان نیسـت و ارائـه برنامه هـای متفـاوت در مشـهد جسـارت بیشـتری می طلبه. ​


چـه ضعف هایـی در مـدارس دوره اول می بینیـد کـه بـه نظرتـون لطمـه بزرگی به دانش آموزان میزنه؟


عـدم توجـه کافـی بـه اهداف دوره اول بـه نظر خیلی تأثیر منفی داره، متاسـفانه مـدارس از یـک طـرف بـه دلیل نداشـتن مشـاوران بـه روز و از طـرف دیگـه اولیـای فاقـد ارتبـاط انسـانی مؤثـر، کـه درک درسـتی از بچه هـای ایـن دهـه ندارنـد؛ باعـث میشـن کـه ضعف هـای جـدی در هدایـت درسـت تحصیلـی بچه هـای مدرسـه وجـود داشـته باشـه در نتیجـه دانش آمـوز شـناخت کافـی از آینـده شـغلی نـداره و اغلـب دچـار سـردرگمی میشـه و از طـرف دیگـه هـم بـا توجـه بـه برنامـه مدرسـه، مهارت های زندگی رو هم زیاد یاد نمی گیرن. بعد با ذهن پرسـش گر و معماهـای حـل نشـده و عاجـز از مواجهـه بـا مشـکات و چالش هـای زندگـی از ایـن دوره خـارج میشـن و بـه همیـن دلیـل هم سـامت روان بچه هـا دچـار آسـیب میشـه هـم از پیشـرفت خـوب تحصیلـی جـا می مونن​


زینت صدیقی

مدرسه ایده آل آرمان؛ اگر حال مدرسه خوب باشه حال دانش آموزانش هم خوب میشه. مدرسه ای که بچه ها جواب سوالات شون رو پیدا کنن، احساس آرامش و امنیت کنن، به اولیاء و معلمانش اعتماد داشته باشن، باور داشته باشن که اونها دلسوزانه به مشکلات رسیدگی می کنن و مشکلی به مشکلات دانش آموز اضافه نمی کنن می تونه یک مدرسه ایده آل، شاد و با نشاط باشه...

زینت صدیقی
دوسـت داریـد دانش آمـوزان در انتهـای سـال نهـم چـه ویژگی هـای مثبتی رو از مدرسـه همراه خودشـون داشـته باشـند و بهشـون اضافه شده باشه؟


مهـارت حـل مسـاله، حـال خـوب داشـتن، تفکـر نقـاد و مسـئولیت پذیر، دوسـت دار محیط زیسـت و آدم ها، به روز شـده با فناوری های روز و از همـه مهم تـر برخـوردار از روح والای معنـوی و در مجمـوع شـناخت کافـی از اسـتعدادهای خودشـون کـه بتونـه ایـن اسـتعدادها رو پیـدا کنه و در نهایت به یک ثبات شخصیتی رسیده باشه.


دبیران گروه ریاضی مدرسه آرمانی

سرکار خانم عبدالله زاده

دکترای ریاضی محض

سرکار خانم نجاتی

کارشناس ارشد ریاضی محض

سرکار خانم صانعی

کارشناس ارشد آمار

سرکار خانم انتظاری

کارشناس ارشد

دبیران گروه فیزیک مدرسه آرمانی

سرکار خانم جلالیان

کارشناس ارشد فیزیک

سرکار خانم ثابت

کارشناس ارشد فیزیک هسته ای

دبیران گروه زیست شناسی مدرسه آرمانی​

سرکار خانم رخشانی

کارشناسی زیست-کارشناسی گیاه شناسی

سرکار خانم آیت اللهی

کارشناسی زیست شناسی

دبیران گروه شیمی مدرسه آرمانی​

سرکار خانم امتی

کارشناسی ارشد شیمی

دبیران گروه ادبیات مدرسه آرمانی​

سرکار خانم حبیب زاده

کارشناسی ادبیات

سرکار خانم اقبالی

کارشناسی ارشد ادبیات

سرکار خانم خلیل نیا

دکترای ادبیات

دبیران گروه قرآن-عربی و دینی مدرسه آرمانی​

سرکار خانم آیت اللهی

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

سرکار خانم کبیری

کارشناسی ارشد روانشناسی

سرکار خانم عنایتی

کارشناسی عربی

دبیران گروه علوم اجتماعی مدرسه آرمانی

سرکار خانم غفاریان

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

دبیران گروه هنری مدرسه آرمانی​

سرکار خانم مغربی

کارشناسی عکاسی

اعضای هیئت علمی​ مدرسه آرمانی

مشاوران استراتژیک

دکتر الیاس کرباسفروشان

مشاور استراتژیک آموزش مجتمع

مهندس مصطفی مکارم

مشاور استراتژیک کسب و کار مجتمع

دکتر علی وحدتی

مشاور استراتژیک پایش محتوایی مجتمع

استاد حسین وفابخش

مشاور استراتژیک خانواده و روانشناسی مجتمع

مهندس حسین نیرومند

مشاور استراتژیک المپیاد و استعدادهای درخشان مدرسه

دکتر دینا ایزدی

مشاور استراتژیک مسابقات جهانی مدرسه
ما در موسسه آرمان تلاش می کنیم در کارمان بهترین باشیم حضور در موسسه آرمان صرفاً برای گذراندن یک دوره خاص نمی باشد ما در اینجا در کنار هم بودن و شاد بودن را تمرین می کنیم.

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی آرمان می باشد.​

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس