مدرسه آرمانی | شعبه 7: دبیرستان دوره اول غیر دولتی دخترانه
شعبه 8: دبیرستان دوره اول غیر دولتی پسرانه

فاطمه عبدالله زاده

بــا توجــه بــه اینکــه مــدت زیــادی رو در مــدارس دوره اول مشــغول بودین مشکل بچه ها تو درس خودتون رو در چی میبینید؟


متاســفانه پــس از دوره کرونــا و مجــازی شــدن تدریس هــا بــه دلیــل ارتبــاط گســترده دانش آمــوزان بــا فضــای مجــازی حجــم بــاالی اخبــار و عــات زرد بــه دانش آمــوزان منتقــل میشــود کــه اولیــن تاثیــر آن اطال عـدم تمرکـز و کشـتن انگیـزه در ایـن سـن میباشـد. آن هـم سـنی کـه بایــد دانش آمــوزان سرشــار از حــس و انــرژی و انگیــزه و آرزو باشــند. کمبـود انگیـزه، عـدم وجـود مشـاور تحصیلـی، فشـار خانـواده و دوری یـق و عـدم آگاهـی از کاربـرد مطالـب در زندگـی بـه نظـرم مـوارد اصلی مشکل بچه هاست. ​


چـه ضعف هایـی در مـدارس دوره اول می بینیـد کـه بـه نظرتـون لطمـه بزرگی به دانش آموزان میزنه؟

همانطـور کـه در سـوال قبـل اشـاره کـردم یکـی از مـوراد بسـیار مهـم عــدم وجــود مشــاور واقعــی و دلســوز بــرای دانش آمــوزان میباشــد. حتـی بـه نظـر مـن میتوانـد مشـاوره تحصیلـی از مشـاوره روانـی جـدا شـده و دو نفـر متخصـص بـرای ایـن مـورد در دسـترس دانش آمـوزان باشـند. تفریحات انگیزه بخش و مسـابقه های شـاد در سـطح مدرسـه کــه حــس ســرزندگی و رقابــت ســالم و حتــی همــکاری رو در دانش آمــوزان زنــده نگــه داره. رقابت هــای تیمــی و انفــرادی حتــی در زنگهای کوتاه تفریح میتونه خیلی انگیزه بخش باشه​

فاطمه عبدالله زاده

علاوه بــر کتــاب وزارتــی و تایم هــای تدریــس عــادی بــه نظــر شــما در عــا ایـن درس چـه کارهایـی میشـه بـرای دانش آمـوز کـرد کـه بهتـر رشـد کنه؟


تدریـس در قالـب بـازی و رقابـت. پخـش فیلم هـا و مسـتندات کاربـردی از مطالبـی کـه تدریـس میشـه. در مـورد درس ریاضی نوشـتن مسـائل چالشــی روی بــرد مدرســه و تعییــن مهلــت بــرای ارســال پاســخ. آزمونهـای کوچـک امـا منظـم توسـط معلـم در قالـب کوییـز پایـان هر جلسـه کـه هـم نظـم و هـم انگیـزه درس خوانـدن رو در دانش آمـوز بــاال میبــره. همچنیــن دعــوت از افــراد موفــق در رشــته های مختلــف برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در زمینه های مختلف


به عنوان آخرین سوال بــه عنــوان آخریــن ســوال مدرســه ایــده آل دوره اول از نظرتــون چــه ویژگی هایی داره؟


فضــای بــاز فیزیکــی و فضــای بصــری علمــی... یعنــی دانش آمــوز بــا نــگاه بــه هــر نقطــه از مدرســه چیــزی یــاد بگیــره. رقابت هــای درون مدرسـه ای در زمینه هـای مختلـف بـه طـوری کـه هـر دانش آمـوز بسـته یق خودش بتونه در یک زمینه شرکت کند. به توانایی و عال توجـه بـه شـادی و سـرزندگی در کنـار سـطح علمـی و تدریـس معلم هـا با اطلاعات به روز هم مهمه قطعا...


سرکار خانم ثابت

بــا توجــه بــه اینکــه مــدت زیــادی رو در مــدارس دوره اول مشــغول بودین مشکل بچه ها تو درس خودتون رو در چی میبینید؟


متاســفانه پــس از دوره کرونــا و مجــازی شــدن تدریس هــا بــه دلیــل ارتبــاط گســترده دانش آمــوزان بــا فضــای مجــازی حجــم بــاالی اخبــار و عــات زرد بــه دانش آمــوزان منتقــل میشــود کــه اولیــن تاثیــر آن اطال عـدم تمرکـز و کشـتن انگیـزه در ایـن سـن میباشـد. آن هـم سـنی کـه بایــد دانش آمــوزان سرشــار از حــس و انــرژی و انگیــزه و آرزو باشــند. کمبـود انگیـزه، عـدم وجـود مشـاور تحصیلـی، فشـار خانـواده و دوری یـق و عـدم آگاهـی از کاربـرد مطالـب در زندگـی بـه نظـرم مـوارد اصلی مشکل بچه هاست. ​


چـه ضعف هایـی در مـدارس دوره اول می بینیـد کـه بـه نظرتـون لطمـه بزرگی به دانش آموزان میزنه؟


همانطـور کـه در سـوال قبـل اشـاره کـردم یکـی از مـوراد بسـیار مهـم عــدم وجــود مشــاور واقعــی و دلســوز بــرای دانش آمــوزان میباشــد. حتـی بـه نظـر مـن میتوانـد مشـاوره تحصیلـی از مشـاوره روانـی جـدا شـده و دو نفـر متخصـص بـرای ایـن مـورد در دسـترس دانش آمـوزان باشـند. تفریحات انگیزه بخش و مسـابقه های شـاد در سـطح مدرسـه کــه حــس ســرزندگی و رقابــت ســالم و حتــی همــکاری رو در دانش آمــوزان زنــده نگــه داره. رقابت هــای تیمــی و انفــرادی حتــی در زنگهای کوتاه تفریح میتونه خیلی انگیزه بخش باشه​


سرکار خانم ثابت

علاوه بــر کتــاب وزارتــی و تایم هــای تدریــس عــادی بــه نظــر شــما در عــا ایـن درس چـه کارهایـی میشـه بـرای دانش آمـوز کـرد کـه بهتـر رشـد کنه؟


تدریـس در قالـب بـازی و رقابـت. پخـش فیلم هـا و مسـتندات کاربـردی از مطالبـی کـه تدریـس میشـه. در مـورد درس ریاضی نوشـتن مسـائل چالشــی روی بــرد مدرســه و تعییــن مهلــت بــرای ارســال پاســخ. آزمونهـای کوچـک امـا منظـم توسـط معلـم در قالـب کوییـز پایـان هر جلسـه کـه هـم نظـم و هـم انگیـزه درس خوانـدن رو در دانش آمـوز بــاال میبــره. همچنیــن دعــوت از افــراد موفــق در رشــته های مختلــف برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در زمینه های مختلف


به عنوان آخرین سوال بــه عنــوان آخریــن ســوال مدرســه ایــده آل دوره اول از نظرتــون چــه ویژگی هایی داره؟


فضــای بــاز فیزیکــی و فضــای بصــری علمــی... یعنــی دانش آمــوز بــا نــگاه بــه هــر نقطــه از مدرســه چیــزی یــاد بگیــره. رقابت هــای درون مدرسـه ای در زمینه هـای مختلـف بـه طـوری کـه هـر دانش آمـوز بسـته یق خودش بتونه در یک زمینه شرکت کند. به توانایی و عال توجـه بـه شـادی و سـرزندگی در کنـار سـطح علمـی و تدریـس معلم هـا با اطلاعات به روز هم مهمه قطعا...


سرکار ختنم آیت اللهی

بــا توجــه بــه اینکــه مــدت زیــادی رو در مــدارس دوره اول مشــغول بودین مشکل بچه ها تو درس خودتون رو در چی میبینید؟


متاســفانه پــس از دوره کرونــا و مجــازی شــدن تدریس هــا بــه دلیــل ارتبــاط گســترده دانش آمــوزان بــا فضــای مجــازی حجــم بــاالی اخبــار و عــات زرد بــه دانش آمــوزان منتقــل میشــود کــه اولیــن تاثیــر آن اطال عـدم تمرکـز و کشـتن انگیـزه در ایـن سـن میباشـد. آن هـم سـنی کـه بایــد دانش آمــوزان سرشــار از حــس و انــرژی و انگیــزه و آرزو باشــند. کمبـود انگیـزه، عـدم وجـود مشـاور تحصیلـی، فشـار خانـواده و دوری یـق و عـدم آگاهـی از کاربـرد مطالـب در زندگـی بـه نظـرم مـوارد اصلی مشکل بچه هاست. ​


چـه ضعف هایـی در مـدارس دوره اول می بینیـد کـه بـه نظرتـون لطمـه بزرگی به دانش آموزان میزنه؟


همانطـور کـه در سـوال قبـل اشـاره کـردم یکـی از مـوراد بسـیار مهـم عــدم وجــود مشــاور واقعــی و دلســوز بــرای دانش آمــوزان میباشــد. حتـی بـه نظـر مـن میتوانـد مشـاوره تحصیلـی از مشـاوره روانـی جـدا شـده و دو نفـر متخصـص بـرای ایـن مـورد در دسـترس دانش آمـوزان باشـند. تفریحات انگیزه بخش و مسـابقه های شـاد در سـطح مدرسـه کــه حــس ســرزندگی و رقابــت ســالم و حتــی همــکاری رو در دانش آمــوزان زنــده نگــه داره. رقابت هــای تیمــی و انفــرادی حتــی در زنگهای کوتاه تفریح میتونه خیلی انگیزه بخش باشه​


سرکار ختنم آیت اللهی

علاوه بــر کتــاب وزارتــی و تایم هــای تدریــس عــادی بــه نظــر شــما در عــا ایـن درس چـه کارهایـی میشـه بـرای دانش آمـوز کـرد کـه بهتـر رشـد کنه؟


تدریـس در قالـب بـازی و رقابـت. پخـش فیلم هـا و مسـتندات کاربـردی از مطالبـی کـه تدریـس میشـه. در مـورد درس ریاضی نوشـتن مسـائل چالشــی روی بــرد مدرســه و تعییــن مهلــت بــرای ارســال پاســخ. آزمونهـای کوچـک امـا منظـم توسـط معلـم در قالـب کوییـز پایـان هر جلسـه کـه هـم نظـم و هـم انگیـزه درس خوانـدن رو در دانش آمـوز بــاال میبــره. همچنیــن دعــوت از افــراد موفــق در رشــته های مختلــف برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در زمینه های مختلف


به عنوان آخرین سوال بــه عنــوان آخریــن ســوال مدرســه ایــده آل دوره اول از نظرتــون چــه ویژگی هایی داره؟


فضــای بــاز فیزیکــی و فضــای بصــری علمــی... یعنــی دانش آمــوز بــا نــگاه بــه هــر نقطــه از مدرســه چیــزی یــاد بگیــره. رقابت هــای درون مدرسـه ای در زمینه هـای مختلـف بـه طـوری کـه هـر دانش آمـوز بسـته یق خودش بتونه در یک زمینه شرکت کند. به توانایی و عال توجـه بـه شـادی و سـرزندگی در کنـار سـطح علمـی و تدریـس معلم هـا با اطلاعات به روز هم مهمه قطعا...


ما در موسسه آرمان تلاش می کنیم در کارمان بهترین باشیم حضور در موسسه آرمان صرفاً برای گذراندن یک دوره خاص نمی باشد ما در اینجا در کنار هم بودن و شاد بودن را تمرین می کنیم.

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی آرمان می باشد.​

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس