مدرسه آرمانی | شعبه 7: دبیرستان دوره اول غیر دولتی دخترانه
شعبه 8: دبیرستان دوره اول غیر دولتی پسرانه

کنکور

موسسـه آرمـان همیـن الان خدمـات جامعـی رو تـو حوزه هـای مختلـف آموزشی ارائه می کنه. یکـی از اون حوزه هـا کنکـوره.

واقعیـت ایـن هسـت که رتبه برتر شـدن در کنکـور سراسـری اصـا آسـون نیسـت. ایـن موضـوع دو دلیـل داره:

اول اینکه سـطح کنکور سراسـری در چند سـال اخیر بخصوص کنکور  بـه بعـد خیلـی بالاتـر از کنکـور سـال های قبلـه. یعنـی از لحـاظ علمی 99 دروس مختلـف بـه سـمت سـخت تر شـدن پیـش میـره و دانش آمـوزان تـو کنکـور بـا سـوالات سـخت تری نسـبت بـه سـال های قبـل روبـرو میشن.

دوم اینکه تو کنکور سراسـری رقابت به شـدت بالاسـت و برای قبولی تـو رشـته مطلـوب خـودت بایـد بـا بهتریـن دانش آموزان سراسـر کشـور مسـابقه بـدی. واسـه همینـه کـه داوطلبینـی کـه بـرای به دسـت آوردن رتبـه برتـر در کنکـور آماده میشـن بایـد اصولی درس بخونن و البته که پرتـاش باشـن.

 در کنـار ایـن مـوارد دانش آمـوزان ترجیـح میـدن بـه موسسـاتی اعتمـاد کنـن کـه هـم سـاختار خوبـی دارن و هـم موفقیت دانش آمـوز براشـون اولویـت اول باشـه. ایـن سـاختار عـلاوه بـر اینکـه تمامـی نیازهـای یـک داوطلب کنکوری را باید پوشـش بده، باید از نظر سطح آموزشی هم بتونه دانش آموز رو در سطح بالایی قرار بده. سـاله آموزشـی 10مدیران آموزشـی موسسـه آرمان با توجه به سـابقه کار بـا نخبـگان و دانش آمـوزان سـمپادی، برنامه ریـزی قسـمت های مختلـف یـک سـاختار کنکـوری را بـا توجـه بـه نیـاز رتبه هـای برتـر انجـام دادن.

 مـا در موسسـه آرمـان بـرای اونـا کـه دنبـال رتـبــه بـرتــر شـدن هستن، برنامه داریم…

تیزهوشان

یکـی از بسـترهای خـوب بـرای پـرورش اسـتعدادهای دانش آمـوزان، مـدارس سـمپاد یـا همـون تیزهوشـانه. نتایـج سـال های اخیـر کنکـور سراسـری و المپیادهـای علمـی رو کـه بررسـی می کنیـم، می بینیـم کـه % مـدال آوران 96 % رتبه هـای برتـر کنکـور و بیـش از 88بیشـتر از المپیادهای علمی از دانش آموزان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بـودن. نمی گیـم تنهـا راه موفقیـت، قبولـی در این مدارسـه اما میشـه ادعـا کـرد کـه حضـور در این مـدارس میتونه موفقیت فرد رو آسـون تر کنـه. یـک دلیـل عمـده ایـن موضـوع فضـای رقابتـی هسـت که تـو این مـدارس و در حضـور بهتریـن دانش آمـوزان هـم دوره ای شـکل می گیـره. آرمـان حـدود ده سـاله کـه در ایـن حـوزه فعالیـت می کنـه و می دونیـم کـه بـرای موفقیـت تـو آزمـون ورودی ایـن مـدارس کـه در مقاطـع ششـم و نهـم برگـزار میشـه بایـد بـرای دانش آمـوزان یک بسـتر مناسـب شـامل آزمـون و مشـاوره و کاس مهیـا کـرد تـا بچه هـا بتونـن بهتریـن نتیجـه رو بگیـرن. خوشـحالیم کـه تـو سـال های اخیـر بـه دانش آمـوزان زیـادی کمـک کردیـم کـه بتونـن بـه مـدارس خـاص راه پیدا کنند که حاصل کار تیمی اساتید، مشاوران و مجموعه بوده.  جلسـه کاس 80 جلسـه کاس بـرای نهمی هـا و 140هـر سـال حـدود بـرای ششـمی ها بـه صـورت آنایـن و حضـوری برگـزار می کنیـم، هشـت مرحله آزمون شبیه سـاز می گیریم که سـوالاتش رو یک تیم سـی نفره کـه متشـکل از بهتریـن اسـاتید مشـهد هسـتن طراحـی می کنـن، بـه  هفتـه مشـاوره هفتگـی میدیـم و نزدیـکای برگزاری 40 بچه هـا حـدود  جلسـه کاس نکته و تسـت برگزار می کنیم تا 50آزمون ورودی حدود بچه ها به بهترین نحو آماده بشن. تیزهوشان 24 قطعــا یکــی از ابزارهــای ســنجش ســطح علمــی مدرســه هــم اینــه که ببینیم چند تا قبولــی مدارس تیزهوشــان و نمونه دولتــی داره کــه مــا در آرمــان در این زمینه حرف های زیادی برای گفتن داریم….

هیئت علمی تیزهوشانی شو

المپیاد

هرچقدر هم که به سـمت یادگیری مهارت و کسـب و کار و پژوهش و غیره بریم بازم یک عده هستن که فقط با مسابقه علمی و حل مسـاله و رقابـت تئوریـک راضـی میشـن. المپیاد عرصه ی مناسـبی برای این افراده کـه تـو یـک یـا چند حـوزه متمرکز بشـن، بـه قـول خودشـون برسـن بـه عمـق مناسـبی از علـم تـو زمینه مـورد نظر و بعـد در یـک رقابـت جـذاب بـا بهتریـن دانش آمـوزان هـم  دوره خودشـون تـو کل کشـور شـرکت کنـن و شـانس بهتریـن بـودن تـو یـک حـوزه رو امتحـان کنـن. هـر سـال یـک تعـدادی از پذیرفته شدگان دانشگاه های خـوب از مسـیر عـادی کنکـور عبـور نکـردن و تونسـتن بـا مـدال طـای المپیـاد بـه طور
32
مسـتقیم تـو دانشـگاه مـورد نظـر خودشـون قبـول بشـن. عاوه برایـن افرادی که نقره و برنز هم میشـن برای قبولی دانشـگاه سـهمیه دارن و می تونـن از سـد کنکـور راحت تـر عبـور کنـن. قبـا المپیـاد فقـط در رشـته های ادبیات، ریاضی، فیزیک، شـیمی، زیسـت و کامپیوتر بود اما در سـال های اخیـر بـا تمرکـز بیشـتر بـر شناسـایی نخبـگان، رشـته های کارآفرینی، زمین شناسی، نانو، جغرافی و … هم اضافه شده.  همـراه بچه هـای المپیـادی بـودن و تو چند 96 آرمانی هـا تقریبـا از سـال سـال اخیـر نتایجـش واقعـا شـگفت انگیز بـوده. چنـد مـدال طـای  نفـر از بچه ها تو 200 کشـوری و نقـره جهانـی عـاوه بـر قبولـی بیشـتر از آزمون هـای مرحلـه اول و دوم المپیـاد تـو سـال های اخیـر تقریبـا موسسـه رو تـو ایـن زمینـه منحصـر بـه فـرد کـرده. المپیاد بیشـتر از این جهـت برامـون جذابـه کـه بـه نخبـگان مملکـت که قـراره در آینده کشـور رو بسـازن و انسـان های تاثیرگـذاری بشـن کمـک می کنیـم. یـک سـر بـه صفحـه افتخـارات بزنیـد و نتایـج بچه هامـون رو در زمینـه المپیـاد ببینید….

هیئت علمی باشگاه المپیاد آرمان

ما در موسسه آرمان تلاش می کنیم در کارمان بهترین باشیم حضور در موسسه آرمان صرفاً برای گذراندن یک دوره خاص نمی باشد ما در اینجا در کنار هم بودن و شاد بودن را تمرین می کنیم.

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی آرمان می باشد.​

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس