مدرسه آرمانی | شعبه 7: دبیرستان دوره اول غیر دولتی دخترانه
شعبه 8: دبیرستان دوره اول غیر دولتی پسرانه

چرا مدرسه آرمان را انتخاب کنیم؟

مدل 10 گانه مدرسه آرمانی

چندین و چنـد سـال تجربـه کار در مـدارس مختلف دوره اول، بازدیـد از مـدارس خـوب جهـان و ایـران، بحـث و تبـادل نظـر بـا افـراد فرهیختـه و بـا تجربـه، نظرسـنجی از اسـاتید علـوم تربیتـی و در نهایـت مطالعـه مسـتمر در مـورد مـدارس خـوب جهـان و آمـوزش روز دنیـا مـا رو بـه ایـن مـدل دهگانـه رسـوند. مصمـم هسـتیم کـه ایـن مدل شـعار الکی نباشـه و واقعا در این راسـتا و رسـیدن بـه اهـداف ایـن مـدل تلاش کنیـم و بـه همـراه هـم،  بُعد ارتقا بدیم:

علمی آموزشی

آمـوزش قاعدتـا مهم تریـن بعـد از ابعـاد ده گانـه مدرسـه آرمانیـه. اولیـا انتظار دارن که دانش آموزشـون از خدمات آموزشـی مناسـبی بهره مند بشـه و بتونـه در انتهـای سـال سـطح مناسـبی از دانـش رو کسـب کنـه. ایـن دانـش بایـد هـم بـه صـورت اطاعـات عمومی باشـه و هـم ابعادی رو شـامل بشـه که در آزمون ورودی مدارس سـمپاد و نمونه دولتی در دوره دوم و حتـی در کنکـور اهمیـت زیـادی داره و یـک جورایـی پایـه ی علمی دانش آموز رو قوی می کنه.

در بعد آموزش چند تا مورد اهمیت بیشتری داره:  استفاده از دبیران مجرب در کنار دبیران جوان و با انرژی که سعی کردیم 1 تو مدرسه از هر دو مورد به صورت هم زمان استفاده کنیم تا بتونیم هم شور و نشاط کافی رو در بین بچه ها داشته باشیم و هم دانش خوبی رو بهشون منتقل کنیم. و هم چنین دانش آموز بتونه با دبیران با تجربه و شخصیت های مختلف ارتباط بگیره و وضعیتش بهتر بشه.

 وارد کـردن فشـار زیـاد در آمـوزش باعـث میشـه دانش آمـوز از درس 2 زده بشـه و تاثیـر معکـوس بـذاره. ایـن مـورد هـم بـا اسـتفاده از برنامه هـای تفریحـی تـا حـدی پوشـش داده میشـه و هـم بـا تعییـن میـزان سـاعتی کـه دانش آمـوز باید به مطالعـه در خانه اختصاص بده تا کار خیلی سخت نشه واسشون.

تمرکـز بـر الگـوی یادگیری بچه ها با توجه به کاراکتر شخصیتی شـون 3 و ارائـه درس بـه روش هـای مختلـف بـه صورتی کـه بچه ها بتونن در هر صورت با یکی از روش ها آموزش ببینن.

 تمرکـز بیشـتر بـر دروس و مهارت هـای زیـر بنایـی. بـرای ایـن مـورد مـا 4 پنج درس یا موضوع مهم تعریف کردیم: «ریاضی، علوم، هوش، زبان، دانش کامپیوتر و برنامه نویسی» عاوه بر چارت درسـی مدرسـه، در انتهای سـال یک آزمون تعیین سطح در این پنج زمینه از همه گرفته میشـه و اگر به سـطح مورد نظر نرسـن براشون کاس های جبرانی می ذاریم تا به سطح مطلوب برسن. خلاصـه کـه تمـام تلاش مون اینه که شـاخص دانش آمـوز آرمانی علمش باشه و مطرح شدن در میادین علمی ایران و جهان. تو این زمینه هم تجربـه و دانـش کافـی رو بـه کار گرفتیـم و هـم امیدمـون بـه همـت بچه هاست ….

پرورشی

باورمـون اینـه کـه شـاکله اعتقـادی دانش آمـوز در سـال های هفتـم، هشـتم و نهـم شـکل گیری و تاثیرپذیـری بیشـتری داره نسـبت بـه سـال های دیگـه تحصیلـی. پـس وقتـی پیـش ماسـت، سـال های حساسـی رو پشـت سـر میـذاره کـه اگـر بتونیـم مبانـی اعتقـادی دانش آمـوز رو محکـم کنیـم میتونـه تاثیـرات بلنـد مدت زیادی داشـته باشـه. اگـر بـاور داشـته باشـیم کـه تفکر انتقـادی، گوش کـردن فعال، نپذیرفتـن هیـچ چیـز بـدون منبـع مطمئن و شـک کردن و پرسـش گری در ابعاد مختلف میتونه باعث راهیابی فرد به مسـیر درسـت بشـه راه سـختی در پیـش نداریـم. در واقـع بـه جـای دیکتـه کـردن یـک سـری نـکات بـه دانش آمـوز، سـعی می کنیـم چارچـوب درسـت فکـر کـردن در مسـائل اعتقـادی، امـور اجتماعـی و بـه صـورت کلـی در بـاب ماهیـت جهـان هسـتی رو بهـش آمـوزش بدیـم. ایـن فکـر کـردن درسـت و چارچـوب تحلیلـی درسـت و دغدغه منـد بودن در باب مسـائل اعتقادی نـه تنهـا باعـث میشـه دانش آمـوز خودش قادر باشـه مسـیر درسـت رو پیـدا کنـه کـه باعـث میشـه بتونـه افـراد دیگـری رو هـم از طریـق استدلال منطقی با خودش همراه کنه.
امیر کلام می فرمایند که:

بصیـر كسـى اسـت كـه بشـنود و بيانديشـد، ببينـد و بينـا شـود و از عبرت هـا بهـره گیـرد؛ سـپس راه آشـكار و روشـن را در پیـش گیـرد و از )153 افتادن در پرتگاه هاى آن  بپرهیزد.(نهج الباغة : الخطبة
تــو ایــن چارچــوب بــا اســتفاده از اســاتید علــوم تربیتــی دانشــگاه، مدلی طراحــی شــده کــه بــه طــور مشــخص ایــن ابعــاد رو بــا دانش آمــوز کار می کنه نه بیشتر و نه کمتر.

کارآفرینی و کسب و کار

موضــوع اشــتغال ایــن روزا دغدغــه خیلــی از والدیــن و جوانــان شــده. بــه طــوری کــه جوانــان تحصیــل کــرده ای داریــم کــه بــدون شــغلند یــا شــغل در شــأن خودشــون نــدارن. تغییــرات کســب وکارها هــم خیلــی  درصــد افــراد الان مشــاغلی 70ســریع شــده. آمــار جالــب اینــه کــه حــدود رو دارن کــه در زمــان تولدشــون ایــن شــغل وجــود نداشــته و بــا تغییــرات کســب وکار ایــن مشــاغل ایجــاد شــده. خیلــی از بچه هــا بــا آرزوی دکتــر مهنــدس شــدن پــا بــه مدرســه میــزارن و شــاید زیــاد عایــق و استعدادهاشــون رو مــورد توجــه قــرار نمــی دن کــه باعــث عــدم اشتیاق به شغل آینده شون میشه. بایــد از ســنین پایــه مســئولیت پذیری و درک اســتقال و آینــده ی شــغلی رو تــو نوجوان هامــون ایجــاد کنیــم چــون تقریبــا اکثــر افــراد موفــق حــال حاضــر حــوزه ی کســب و کار کســانی بــودن کــه از نوجوانــی دنبــال عایــق شغلی شــون بــودن و حــس مســئولیت پذیری در اون هــا شــکل گرفتــه. شــاید ایــن مــورد تــو اوضــاع الان ایــران کــه بــا تغییــرات زیاد جمعیتی و نسلی همراهه بیشتر مورد نیاز باشه.

از ایــن جهــت مــورد نیــازه کــه کم کــم نفــت داره اهمیتــش رو تــو دنیــا از دســت میــده و اقتصادمــون از یــک اقتصــاد نفتــی داره تبدیــل میشــه بــه اقتصــادی کــه بایــد خــودش مولــد باشــه، بــا نیازهــای روز ارتبــاط برقــرار کنــه و بتونــه عــاوه بــر ایــن تــو کشــورهای همســایه هــم حرف برای گفتن داشته باشه.

یعنی ما از دو منظر باید به این قضیه نگاه کنیم: . علایق دانش آموز 1 . تغییرات سریع کسب وکار 2 اگــر بتونیــم ایــن دو تــا شــناخت رو بــه صــورت کامــل در بچه هــا جــا بندازیــم احتمــالا در بلندمــدت می تونیــم نتایجــش رو در شــکل گیری آینــده فــرد هــم حــس کنیــم و لــذت ببریــم. بــرای همیــن مــا در مدرســه آرمانــی بــا ایجــاد ایــن مســئولیت پذیری و شــناخت حوزه هــای شــغلی آینــده ســعی بــر بــار آوردن نوجوان هایــی خــلاق ، مســئولیت پذیر و آگاه داریم.

 

مهارت های فردی

مهارت هـای فـردی کـه بـه اون مهارت های نـرم ( soft skills) هم گفته میشـه قطعـا یکـی از مهم تریـن عوامـل موفقیـت هـر فـرد در زندگـی شـخصی و کاری هسـتش. مهارت هـای فـردی در کنـار مهارت هـای )  قـرار می گیـرن و مثـل دو بـال باعـث رشـد و ارتقـا Hard Skilsسـخت ( افـراد میشـن. مهارت هـای سـخت همـون دانـش فنـی و مهارت هـای آموزشـی اند به این معنا که شـما برای کسـب اونها باید مورد آموزش قـرار بگیریـد. یادگیـری مهارت های فردی نسـبتا چالـش برانگیزه چون از طریـق تعامـل اجتماعـی بـه دسـت میـاد و بیشـتر بـا تجربـه محیـط واقعـی بـازار کار و دنیـا حاصـل میشـه. در دنیـای مـدرن امـروز کـه تغییـرات خیلـی سـریعه و یادگیـری مسـتمر بسـیار بیشـتر از قبـل مهم شـده، اهمیـت مهارت هـای فـردی بسـیار بیشـتر از دانـش فنـی نمایان میشـه. بـه همیـن دلیـل مـا در مدرسـه آرمانـی همـواره بـه دنبـال شخصی سـازی و توسـعه ی مهارت هـای فـردی دانش آموزانیـم. در مجموعـه مـا بـا بهره گیـری از روش هـای نویـن و اسـاتید حرفـه ای و هم چنیـن تعامـل بـا والدیـن مسـیر همـواری بـرای رشـد مهارت هـای فـردی هـر دانش آمـوز ایجـاد خواهـد شـد کـه هـدف نهایـی ایـن کار پرورش دانش آموزانی موفق با مهارت فردی بالاست. ایـده آل مـا ایـن نیسـت کـه از این سـنین مهارت ها رو به صـورت کامل بـه بچه هـا آمـوزش بدیـم و بیشـتر هدفمـون اینـه که مدرسـه اسـتارت خوبـی باشـه بـرای کسـب تجربـه در ایـن حوزه هـا. یـک جورایـی باید لب مـرز راه بریـم: یعنـی نـه این قدر فشـار بیاریم کـه دانش آموز ببره و نه این قـدر آزاد باشـه کـه آخـر ایـن سـه سـال بـه هیچ جا نرسـیده باشـه و همونـی کـه بـوده از مدرسـه بـره بیـرون. اسـتعدادیابی لازم داره، تفکیـک بچه هـا بـر حسـب حـوزه فردیشـون رو می طلبـه و هـزار تـا کار دیگـه کـه سـخته ولـی آخـر مسـیرش خیلـی شـیرینه و بچه هـا و خیلـی رشد می کنن…

تصمیم گیری اخلاقی

آمـوزش اخـاق از یـک طـرف بـه بچه هـا کمـک می کنـه تـا تصمیم گیـری بهتـری در زندگـی داشـته باشـن و از طـرف دیگـه باعـث رشـد شایسـتگی های تحصیلـی، اجتماعـی و عاطفـی میشـه. بخـش مهمـی از آمـوزش جامـع اینـه کـه تصمیم گیری هـای درسـت اخاقـی رو بـه بچه ها آموزش بدیم که متأسفانه این کار در مدارس انجام نمیشه و یا خیلی  )Ethical Dilemmas کـم بهـش پرداختـه میشـه. دوراهی هـای اخاقـی ( یکـی از مواردیـه که در کشـورهای پیشـرفته در مـدارس بهش پرداخته میشـه کـه نـه تنهـا بـرای بحـث (برقراری دیالـوگ مفید) و تفکـر انتقادی فرصـت ایجـاد می کنـه، کـه باعـث رشـد شـخصی و درک طـرف مقابـل بـا دیدگاه های متفاوت و فکر کردن بهشون میشه. منظورمـون از آمـوزش اخـاق یـک لیسـت از دسـتورالعمل های اخاقـی نیسـت. منظورمـون اینـه کـه از همـون پایه هفتم دانش آمـوز رو درگیر دوراهی هـای اخاقـی کنیـم کـه بیـن دو تـا امـر خوب و خوب تـر بتونه با فکـر و منطـق خـودش انتخاب خـودش رو هدایت کنه. تو این چارچوب ذهنـی دانش آمـوزان یـاد می گیرن کـه «پیش فرض های خودشـون رو بشناسـن و اونـا رو ارزیابـی کنـن، دلایـل پشـت اون فرضیـات رو کشـف کنـن، بـدون پیـش داوری نظـر دیگـران رو بررسـی کنـن و بـا اطمینـان تصمیمی بگیرن.»

بـرای مثـال: «دوسـت صمیمـی سـارا تـازه بـا یـک بحـران خانوادگـی روبـرو شـده و پـدر و مـادرش از هـم جـدا شـدن. اون از سـارا درخواسـت کمـک کـرده کـه او امتحـان شـیمی فـردا بهـش تقلـب برسـونه تـا بتونـه جایـزه دانش آمـوز برتـر شـیمی رو کـه معلـم قراره به سـه نفر اول بده رو کسـب کنـه. از طـرف دیگـه سـارا میدونـه کـه هم کاسـی هاش هـم واسـه ایـن جایـزه خیلـی تـاش کـردن و اگـر بـه سـارا تقلـب برسـونه عمـا داره بـه همکاسـی هاش ضـرر مالـی می رسـونه… حـالا سـارا بایـد چـه تصمیمـی بگیره و چکار کنه؟»

بـرای مثـال: «دوسـت صمیمـی سـارا تـازه بـا یـک بحـران خانوادگـی روبـرو شـده و پـدر و مـادرش از هـم جـدا شـدن. اون از سـارا درخواسـت کمـک کـرده کـه او امتحـان شـیمی فـردا بهـش تقلـب برسـونه تـا بتونـه جایـزه دانش آمـوز برتـر شـیمی رو کـه معلـم قراره به سـه نفر اول بده رو کسـب کنـه. از طـرف دیگـه سـارا میدونـه کـه هم کاسـی هاش هـم واسـه ایـن جایـزه خیلـی تـاش کـردن و اگـر بـه سـارا تقلـب برسـونه عمـا داره بـه همکاسـی هاش ضـرر مالـی می رسـونه… حـالا سـارا بایـد چـه تصمیمـی بگیره و چکار کنه؟»

مسؤلیت پذیری اجتماعی

منظــور از مســئولیت اجتماعــی یــک چارچــوب اخاقیــه کــه در اون فــرد موظفــه کــه بــه نفــع جامعــه بــه عنــوان یــک ماهیــت مهــم و تاثیرگــذار عمــل کنــه. وقتــی فــرد مســئولیت پذییری اجتماعــی داشــته باشــه نــه تنهــا رفتــار غیراخاقــی از خــودش نشــون نمیــده بلکــه از عمــد دســت به انتخاب هایی میزنه که به بهبود وضعیت جامعه کمک کنه. القــای حــس مســئولیت اجتماعــی بــه دانش آمــوز کمــک می کنــه کــه در مســیری قــرار بگیــره کــه نســبت بــه جامعــه خــودش دلســوز باشــه، مشــکات اجتماعــی اطــراف خــودش رو بشناســه و بتونــه پاســخ درســتی در قبالــش داشــته باشــه. البتــه کــه در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه اینکــه ارتباطــات و پیوســتگی در جهــان بیشــتر شــده، معنــای مســئولیت اجتماعــی هــم گســترش پیــدا کــرده و فقــط بــه جامعــه و ملــت دانش آمــوز محــدود نمیشــه و کل جهــان رو شــامل میشــه. معنــی کلیــش هــم اینــه کــه دانش آمــوز بایــد دیــدگاه گســتره تری داشــته باشــه و دائــم بــه ایــن فکــر کنــه کاری کــه میکنــه چه تاثیــری در کل جهان هستی میتونه داشته باشه. اگــر از همــون دوران دانش آمــوزی بچه هــا رو بــا بحث هــای اجتماعــی مثــل عدالــت اجتماعــی، حــق و حقــوق اقتصــادی و سیاســی آشــنا کنیــم در بلندمــدت از بینشــون افــرادی تربیــت میشــن کــه بــه دنبــال رفــع مشــکات واقعــی جامعــه هســتن، میتونــن مســائل رو رتبه بنــدی کنــن و درک سیاسی و اخاقی درستی خواهند داشت.

در مدرســه آرمانــی دنبــال ایــن هســتیم کــه بچه هــا از همــون ابتــدا مســئولیت پذیری اجتماعــی داشــته باشــن و بــه طــور مســتقیم دنبــال تاثیرگذاری در چهار حوزه زیر هستیم: • مشارکت در جامعه و امور اجتماعی به روش های مختلف. • درک مکانیــزم اتخــاذ تصمیم گیری هــای محلــی در مدرســه و محیــط پیرامون. • آگاهی مستمر در مورد موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی. • در نظــر گرفتــن دیدگاه هــا و ایده هــای مختلــف در مــورد موضوعــات اجتماعی.

آینده نگری

آینده نگـری مـدرن در اوایـل قـرن بیسـتم بـا مجموعـه ای از مقـالات اچ.جی ولز شـروع شـد که ایشـون اسمش رو گذاشـته بود «انتظارات». ولـز پیشـنهاد کـرد کـه متفکـران بایـد بـا هوشـیاری، واقعـی و عینـی دربـاره «پیشـرفت مکانیکـی و علمـی» عظیمـی کـه در جهـان جـاری است، بنویسند. آقای ولز پنج راه کلی رو در این مورد توضیح میده: روش اول اسـتفاده از آمـار: تجزیـه و تحلیـل داده هـای جمع آوری شـده توسط دولت و مشاغل و غربال کردن روندهای اساسی. روش دوم گزارش گیری از رویدادها و پیش بینی آینده: اگر در اتفاقاتی که الان در حال به وقوع پیوستنه گزارش درست داشته باشیم و خوب بهش فک کنیم می تونیم آینده نزدیک رو درست حدس بزنیم. روش سـوم، قیـاس تاریخـی هسـتش کـه اسـتفاده ازش تـا حـد زیادی خطرناکـه چـون خطـر کلیشه سـازی داره امـا در موقعیت هـای مناسـب می تونه روندهای تاریخی رو درست تشخیص بده. روش چهـارم شـامل یـک سـری فعالیت هـا مثـل بـازی گروهـی و بـارش فکـری در مـورد آینـده اسـت و صرفـا افـراد بـا اسـتفاده از خـرد جمعـی حـدس میزنـن کـه در آینـده چـه اتفاقی قـراره بیفتـه. روش پنجم و آخر کـه از همـه مؤثرتـره اینـه کـه بـا افـرادی کـه هنـوز سـمت مدرنیتـه و تغییـرات سـریع تکنولوژیـک نرفتـن، صحبـت کنیـم و تغییـرات جهـان هسـتی و شـرایط جدیـد روزگار رو براشـون توضیـح بدیـم. ایـن خودش یک نوع آینده نگریه.

مدرسـه آرمـان بـه آینده نگـری دانش آمـوزان خیلـی اهمیـت میـده و تلاشـش اینـه کـه بچه هـا رو جـوری بار بیـاره که بتونن شـناخت خوبی از تغییـرات دنیـا داشـته باشـن و طـوری خودشـون رو آمـاده کنـن کـه غافل گیـر نشـن. یعنـی بتونـن همیشـه بـرای آینـده برنامـه داشـته باشـن. اینطـوری هیـچ وقـت از زمانـه عقـب نمی مونـن و بـه روز بـودن بهشـون کمـک می کنـه کـه خودشـون رو بـرای هـر اتفاقـی آمـاده کنن. ایـن برنامـه در سـاعات درسـی مدرسـه و توسـط اسـاتید ایـن حـوزه در برنامـه مدرسـه گنجونـده شـده تـا دانش آمـوز ایـن مـورد رو هـم مثـل درسـاش خیلـی جـدی بگیـره و باهاش تعلیم دیده بشـه. در این مورد حرفـای زیـادی بـرای گفتـن داریـم و بایـد در عمـل ببینیـد کـه نگـرش بچه ها نسبت به آینده چقدر تغییر می کنه…

 

 

سفیران بین الملل

محمدامیــن دانشــجو دکتــری رمزنــگاری دانشــگاه ســانتاکروز آمریــکا شده… زینب تو هلند مدیر پروژه یک شرکت الکترونیکیه… امیررضــا دانشــجو دکتــری سیســتم های اقتصــادی دانشــگاه کارولینای شمالی آمریکاست… امیر دانشــجو دکتری روابط بین الملل دانشــگاه ایالتی فلورریداســت… محمد تو فرانسه وارد بازار کار شده…. فرزاد تو آلمان کدنویسی می کنه و دکتری رو تموم کرده…. ریحانــه داره تــو ترکیــه درس می خونــه و بــه فکــر مهاجــرت بــه کاناداست….

اینــا قدیــم دانش آمــوزان مــا بــودن و الان دوســتانمون شــدن. مــا گاهــا بــا هــم چــت می کنیــم و احــوال هــم رو می پرســیم و بهشــون افتخــار می کنیــم همیشــه. از طــرف دیگــه معتقدیــم کــه بایــد از مــدارس بــه روز دنیــا یــاد گرفــت و ببینیــم اونــا چــه کارهایــی بــرای بچه هــا انجــام میــدن و مــا هــم ســعی کنیــم اون کار رو بومی ســازی کنیــم و در مدرســه و موسســه خودمــون اجــرا کنیــم.

 ایــن وســط از بچه هایــی کــه باهامــون بــودن هــم کمــک می گیریــم و خواســتیم ازشــون کــه گاهــا بــه مــدارس خــوب شــهری کــه هســتن یــک ســری بزنن و بــرای مــا گــزارش بــدن کــه چــه چیــزای جدیــدی اونجــا دیــدن و چــه چیزایــی توجه شــون رو جلــب کــرده کــه تــو مــدارس ایــران نیســت. اینطــوری هــم مــا کلــی چیــز جدیــد یــاد می گیریــم هــم اونــا یک طورایی  ین شون رو به آموزش کشورشون ادا می کنن.

 ِد اینــم بگیــم کــه واقعــا فکــر می کنیــم کپی بــرداری محــض اشــتباهه و بایــد بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی خودمــون و دانش آمــوزان عزیزمــون به فکر الگوبرداری مناسب باشیم…

تحقیق و پژوهش

زندگي بدون تحقیق و جستار، ارزش زیستن ندارد. «سقراط» موفقیـت و توسـعه ی هـر جامعـه ای در گرو میزان اهمیت به تحقیق و  ،)forbes پژوهشـه. به طوری که طبق تحقیقات انجام شـده ی سـایت ( دو کشـور ژاپـن و آمریـکا کـه یکـه تـاز ایـن حوزه انـد اعـام کردنـد کـه اهمیت دادن به این امر تاثیر مهمی در رشد و نمو این جوامع داشته.

اهمیـت ایـن حـوزه در کشـور ژاپـن به این حد رسـیده کـه وزارت آموزش  میلیـارد دلاری رو بـرای 1.145 بودجـه 2015عالـی ایـن کشـور در سـال افزایش اکتشـافات و اختراعات در عرصه علوم و تکنولوژی و حمایت از فعـالان اون حـوزه اختصـاص داده همچنیـن آمریـکا در همیـن سـال  میلیارد دلاری در این حوزه اختصاص داده.4.135بودجه فرزنـدان مـا کـه آینـده جامعه مـون رو شـکل میـدن اگـر از سـنین پایـه بـا اهمیـت ایـن حـوزه آشـنا بشـن و بسـتر برای فعالیت شـون در ایـن حوزه آمـاده باشـه میتونـن در آینـده باعـث سـاخت جامعـه ای پویـا و قدرتمند بشـن.

کشـور مـا ایـران هـم از پیشـتازان همیـن عرصـه اسـت و یکـی پایه هـای اصلـی اون تحقیـق و پژوهشـه بـه طـوری کـه در فرمایشـات بنیان گذار جمهوری اسامی داریم. مهم ترین عامل در کسـب خودکفایی و بازسـازی، توسـعه مراکز علمی  و تحقیقاتـی، تمرکـز و هدایـت امکانـات و تشـویق کامـل و همـه جانبـه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصص است.

در مدرسـه آرمانـی سـعی بـر ایجـاد دانش آموزانـی کوشـا و خـلاق و پژوهشـگر داریم به طوری که با ایجاد بسـترهایی مثل سـوق دادن به سـمت مسـابقات و کورس هـای علمـی جهانـی و همچنیـن ارتبـاط تنگاتنـگ بـا اسـاتید دانشـگاهی از سـنین پایـه بـه سـمت ایـن امر مهم گام برداریم.

مسابقات جهانی

مــا در آرمــان از ابتــدای تاســیس فقــط قانــع بــه درخشــش داخــل کشــور نبــوده و نیســتیم و هــر ســال تیم هــای مختلفــی رو بــرای اعــزام بــه  و همچنیــن مســابقات جهانــی IYNT و IYPTمســابقات جهانــی مثــل رباتیــک کــه کورس هــای علمــی شــناخته شــده در ســطح دنیــا هســتند فرستادیم و در دوره های مختلف عناوین جهانی مثل:

• مقــام اول مســابقات جهانــی رباتیــک فیــرا لیــگ مدیریــت بحــران  )2017(تایوان

 • مقــام ســوم مســابقات جهانــی رباتیــک فیــرا لیــگ عملیــات غیرممکــن )2017(تایوان

• کســب مــدال برنــز مســابقات جهانــی علــوم نوجوانــان در رده ســنی )2016 IYNT سال (12-16 )2014

• مقام اول مسابقات جهانی روبوکاپ لیگ امدادگر (برزیل  16-18

• مقــام اول مســابقات جهانــی علــوم نوجوانــان در رده ســنی  )2016 IYNTسال ( AYPT

• مقــام چهــارم مســابقات فیزیکدانــان جــوان کشــور اتریــش ( )2016

• کاپیتان  تیم ملی جمهوری اســامی ایران در مســابقات فیزیکدانان )2017 IYPTجوان کشور سنگاپور (

بــا دنیــا ارتبــاط داشــتن و البتــه کــه رقابــت کــردن خیلــی لــذت بخشــه و بــه مــا کمــک کــرده و می کنــه کــه تــو مســیر بهبــود خودمــون قــدم برداریــم و البتــه کــه دانش آموزانــی رو تربیــت کنیــم کــه در ســطح جهانی حرف هایی برای گفتن دارن… در مدرســه آرمانــی هــم قطعــا بــا ایجــاد دپارتمــان تخصصــی در حــوزه مســابقات جهانــی ایــن مســیر رو ادامــه می دیــم و در پایه هــای مختلف دانش آمــوزان رو ترغیــب بــه شــرکت و کســب مقــام جهانــی می کنیــم و به قدرت نمایی آرمانی ها در عرصه های جهانی خواهیم پرداخت.

cropped-fav-1.png
ما در موسسه آرمان تلاش می کنیم در کارمان بهترین باشیم حضور در موسسه آرمان صرفاً برای گذراندن یک دوره خاص نمی باشد ما در اینجا در کنار هم بودن و شاد بودن را تمرین می کنیم.

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی آرمان می باشد.​

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس