کارگاه شماره ۱۶ استعدادسنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی؛ چهارشنبه ۹ خرداد ماه

کارگاه شماره ۱۷ استعدادسنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی؛ یکشنبه ۱۳ خرداد ماه

کارگاه شماره ۱۸ استعدادسنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی؛ چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس