کارگاه شماره ۱۲ استعدادسنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی

کارگاه شماره ۱۳ استعدادسنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی؛ چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارگاه شماره ۱۴ استعدادسنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی

کارگاه شماره ۱۵ استعدادسنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی؛ یکشنبه ۶ خرداد ماه

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس