کارگاه شماره ۵ استعداد سنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی

کارگاه شماره 6 استعداد سنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی

کارگاه شماره ۷ و ۸ استعدادسنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس